Privacy en cookies

Privacystatement

HISWA-RECRON, gevestigd aan Storkstraat 24 te Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

HISWA-RERON verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan HISWA-RECRON verstrekt. 

HISWA-RECRON verwerkt de volgende persoonsgegevens: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- website(s) 
- E-mailadressen 
- Locatiegegevens 
- Gegevens over uw activiteiten op onze websites 
- BTW Nummer 
- Bankrekeningnummer 
- KvK nummers 
- BSN nummers 
- kopie (deel van) paspoort / identiteitsbewijs 
- Interessegebieden 
- Bedrijfsactiviteiten 
- Functies van contactpersonen 
- Fabrikantencodes
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die HISWA-RECRON verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hiswarecron.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt HISWA-RECRON persoonsgegevens 

HISWA-RECRON verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodiging; 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; 
- Het afhandelen van betalingen. 

Geautomatiseerde besluitvorming

HISWA-RECRON neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HISWA-RECRON) tussen zit. 

Hoe lang bewaart HISWA-RECRON de persoonsgegevens

HISWA-RECRON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
Categorie persoonsgegevensbewaartermijnreden 
Van leden en hun medewerkersonbepaaldnoodzakelijk verenigingsbelang 
Van ereleden, leden van verdiensteonbepaaldnoodzakelijk verenigingsbelang 
Van ex-leden en hun medewerkers7 jaar *conform wet en regelgeving 
Van potentiele leden en hun medewerkers5 jaar *noodzakelijk verenigingsbelang 
Van bedrijven met een ‘Fabrikantencode’onbepaalduitvoering wettelijke taak 
Van actieve relatiesonbepaaldnoodzakelijk verenigingsbelang 
Van voormalig actieve relaties5 jaar *conform wet en regelgeving 
Van personeelsledenonbepaaldnoodzakelijk verenigingsbelang 
Van voormalige personeelsleden7 jaar *conform wet en regelgeving 
* na laatste contactmoment 

Delen van persoonsgegevens met derden

HISWA-RECRON verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de uitwisseling van ledengegevens aan HISWA-RECRON is een besluit van de Algemene Ledenvergadering, laatstelijk 7 december 2007, van kracht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HISWA-RECRON blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HISWA-RECRON gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HISWA-RECRON en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hiswarecron.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

HISWA-RECRON wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe HISWA-RECRON persoonsgegevens beveiligt

HISWA-RECRON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze administratie of via info@hiswarecron.nl. HISWA-RECRON heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 
- Organisatorische maatregelen 
- Alarmsystemen; 
- Privacy beleid, inclusief instructie medewerkers; 
- Actuele ESET Beveiliging software; 
- Clouddiensten (365, AFAS, etc) met dubbele verificatie. 

Meer informatie

Voor vragen, opmerkingen, suggesties of anderszins kunt u contact opnemen met:

HISWA-RECRON
t.a.v. de directie 
Storkstraat 24 
3833 LB
Leusden

033-303 97 00
info@hiswarecron.nl