Ontstaansgeschiedenis HISWA Algemene Voorwaarden

Garantie ook ‘na de voordeur’

Ontstaansgeschiedenis HISWA Algemene Voorwaarden

Vóór de invoering in 1992 van ons huidig Burgerlijk Wetboek bestond voor de ondernemer de mogelijkheid om zijn contracten zoveel als mogelijk naar zijn hand te zetten waarbij met name aansprakelijkheid zoveel als mogelijk werd uitgesloten.

Er waren vóór 1992 dan ook tal van algemene voorwaarden in omloop die nou niet echt consumentvriendelijk genoemd konden worden, garantie tot aan de voordeur, zogezegd. Met de invoering van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in 1992 en naarmate het (Europees) consumentenrecht in Boek 7 van het BW werd geïmplementeerd, is de positie van de consument tegenover de ondernemer er zeker beter op geworden.  Het was HISWA Vereniging die als eerste branchevereniging haar algemene voorwaarden aan de regels van Boek 6  en 7 BW liet aanpassen, dit laatste ook in het besef dat haar leden (ondernemers) veelal met consumenten overeenkomsten sluiten.

Begrijpelijke taal

Voor de aanpassing van de diverse sets algemene voorwaarden aan het recht dat vanaf 1992 van toepassing zou worden, werd in 1988 mr. Ivo M.F. van Emstede te Amsterdam benaderd. Als advocaat werd hij bijgestaan door diverse commissies van HISWA ondernemers die per set algemene voorwaarden samenstelde. Hierna volgde de opdracht om, in voor de ondernemer en de consument begrijpelijke taal, algemene voorwaarden op te stellen die zoveel als mogelijk zouden aansluiten bij de praktijk van alle dag en die bovendien niet in strijd zouden zijn met de regels van Boek 6 en 7 BW. Dit huiswerk mondde uiteindelijk uit in 13 sets algemene voorwaarden die in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg met succes bij de Sociaal Economisch Raad (SER) werd verdedigd tegenover de ANWB en de Consumentenbond waarna de diverse sets algemene voorwaarden in 1992 van kracht konden worden.

Consumentvriendelijk

Alleen al het feit, dat HISWA Vereniging tijdens het SER-overleg in 1990 en 1991 met de consumentenorganisaties tot overeenstemming zijn gekomen over de inhoud van de diverse sets algemene voorwaarden, geeft aan dat de sets HISWA algemene voorwaarden het predicaat consumentvriendelijk verdienen. Dat de 13 sets HISWA Algemene Voorwaarden de toets der (wettelijke) kritiek kunnen doorstaan, blijkt uit het feit, dat de artikelen in de 13 sets voorwaarden, op één kleine - inmiddels gecorrigeerde - uitzondering na, tot op heden door geen enkele rechter als ‘vermoed onredelijk bezwarend’, laat staan als ‘onredelijk bezwarend’, werden geoordeeld.

Ook tijdens de evaluaties bij de SER die ná 1992 volgden, werd tussen HISWA Vereniging en de consumentenorganisaties overeenstemming bereikt over de aanpassing van de HISWA Algemene Voorwaarden aan de veranderde wettelijke vereisten van dat moment.

Tekst: mr. Ivo van Emstede - Van Emstede en Slager advocaten

Verplicht gebruik

HISWA Algemene Voorwaarden

Elk HISWA Erkend Bedrijf is verplicht de HISWA Algemene Voorwaarden bij het afsluiten van een overeenkomst met een consument te gebruiken. Alleen al vanwege deze gebruiksverplichting mogen ze daarom met recht consumentvriendelijk worden genoemd.