Naar de inhoud

Standpunten


Hoe denken wij over belangrijke issues die spelen in de watersport. 

Lees hier onze standpunten.

 

 

Vuilwater

Vuilwaterinzameling is al jaren actueel. Politiek, ambtelijk en ook binnen de branche. Er zijn tal van rapporten en studies over gepubliceerd. Inmiddels staat er een landelijk netwerk van inzamelstations voor grijs en zwart water (grijs is waswater, zwart is toiletafvalwater) in combinatie met bilgewater. Het aanbod uit de vaartuigen loopt hierop achter, ondanks de uitgebreide communicatiecampagne hierover en ondanks de invoering van het ‘lozingenverbod toiletwater pleziervaartuigen’.

 

Met het lozingenverbod heeft de jachtbouwer en/of schipper de vrijheid om het beste systeem te kiezen dat past bij het vaartuig en het vaargedrag. HISWA Vereniging heeft zich tevens sterk gemaakt voor verruiming van het verbod voor gezuiverd vuilwater. De wet is hierop aangepast per 2010. Innovatie in de branche is nu mogelijk om zelf zuiveren aan boord mogelijk te maken.

 • HISWA Vereniging is voorstander van het lozingenverbod, omdat waterkwaliteit de basis vormt van de watersport. Technische en praktische problemen moeten nog wel worden opgelost. Watersporters zullen hiermee hun bijdrage aan (hun eigen) schone vaarwater moeten gaan leveren.
 • Het verbod is gebaseerd op metingen bij onbeheerde passantenhavens en aanlegplaatsen. In de sector ‘zingt rond’ dat de pleziervaart maar voor 1% verantwoordelijk is voor de vervuiling van de ecolli-bacterie. Dit gemiddelde getal zegt niet zoveel, belangrijker is de plaatselijke vervuiling van zwemwater.
 • HISWA Vereniging is groot tegenstander van een verplichte vuilwatertank, zoals in andere landen. Het lozingenverbod heeft grote voordelen voor de sector, ondanks dat het slechter handhaafbaar is.
 • De communicatie rond het onderwerp moet de komende jaren worden doorgezet, zodat het verbod ook wordt nageleefd.
 • HISWA Vereniging gaat ervan uit dat compacte zuiveringsinstallaties aan boord in de toekomst het vuilwater gaan reinigen, waarna het kan worden geloosd. Daarmee wordt de watersporter een grote dienst bewezen. Tot die tijd bestaan ervoor de vuilwatertank twee systemen, centraal uitzuigen en decentraal uitzuigen. Decentraal uitzuigen, gewoon op de vaste ligplaats, is technisch al goed mogelijk, maar kostbaar. Pas als de vraag vanuit de watersporter voldoende is, zullen havens tot decentraal uitzuigen beslissen.

HISWA Verenigng stelt dat de overheid een stimulerende rol in moet nemen om de innovatie op dit thema verder te helpen. De communicatie rond dit onderwerp kan pas beëindigd als de watersporter het verbod heeft geaccepteerd en naleeft.

 

Identificatie en registratie van pleziervaartuigen

HISWA Vereniging is voor identificatie en registratie van pleziervaartuigen. We willen een halt toeroepen aan een de wildgroei en daarmee samenhangende administratieve lastendruk van  identificatiedocumenten en lokale stickersystemen. Eén landelijke identificatie- en registratieplicht voor pleziervaartuigen is een logische, kostenbesparende en effectieve oplossing. HISWA Vereniging pleit al jarenlang voor één systeem, net zoals dat bij auto’s uitstekend is geregeld. Gegevens als merk, type, bouwjaar en kentekennummer, gekoppeld aan eigenaargegevens, moeten daarin worden opgenomen.

 • Voor de Belastingdienst, Justitie en FIU (Financial Intelligence Unit / KLPD) wordt het eenvoudiger om criminele activiteiten en ernstige overtredingen aan te pakken.
 • Voor de KLPD/Waterpolitie en Rijkswaterstaat wordt het eenvoudiger om overtredingen op het water te constateren en te bekeuren, zoals snelheidsovertredingen, gevaarlijke vaargedrag en braak en diefstal.
 • Voor de waterkwaliteitsbeheerders geldt hetzelfde op het gebied van milieudelicten, zoals het illegaal lozen van olie en afval vanaf het pleziervaartuig.
 • De maritieme grensbewaking voor Marechaussee en Douane wordt eenvoudiger.
 • Voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat van het ministerie wordt de handhaving van de Europese Richtlijn Pleziervaartuigen (CE) aanzienlijk efficiënter en effectiever.

Bij invoering van een Identificatie & Registratie-plicht krijgen watersporters eindelijk een eigendomsbewijs van hun pleziervaartuig. Dat is praktisch bij de koop- en verkooptransacties, bij de afhandeling van verzekeringskwesties en het ontmoedigt diefstal.


PDF-bestandDownload het position paper Identificatie & Registratie van pleziervaartuigen van HISWA Vereniging.

 

Toekomstvisie Waterrecreatie

Deze visie geeft de gezamenlijke kijk op de toekomst van waterrecreatie in Nederland weer. Het stuk is geschreven door  ANWB, Watersportverbond, Sportvisserij Nederland, Nederlands Platform voor Waterrecreatie en HISWA Vereniging. Waterrecreatie is een speerpunt is voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de delta waar wij wonen. De visie toont acht ambities waarmee waterrecreatie ten volle haar meerwaarde voor Nederland en de Nederlanders benut. De acht ambities zijn:

 1. Waterrecreatie is er voor iedereen
 2. Waterrecreatie is laagdrempelig, gevarieerd en betaalbaar
 3. Waterrecreatie is er in en om de stad
 4. Waterrecreatiegebieden zijn bereikbaar en staan in goede verbinding met elkaar
 5. Waterrecreatie als opstap naar watersporten op olympisch niveau
 6. Nieuw water beschikbaar voor waterrecreatie
 7. Waterrecreatie is grenzeloos
 8. Waterrecreatie is veilig en duurzaam

De visie heeft samenwerking als speerpunt. Een sterke, herkenbare sector met concrete wensen en behoeften. Dit is volgens de opstellers noodzakelijk om de ambities te realiseren. De sector pakt daarbij zelf de handschoen op. Op organisatorisch en financieel vlak wordt er samengewerkt.

 

Uitbreiding Vaarbewijs

HISWA Vereniging, de brancheorganisatie van de watersport, onderstreept het belang van veilige waterwegen als gedeelde verantwoordelijkheid van alle partijen.
In Nederland is het verplicht om een vaarbewijs te hebben voor het varen met schepen die langer zijn dan 15 meter of sneller kunnen varen dan 20 km per uur.  Periodiek laait een discussie op of deze verplichting moet worden uitgebreid. Hiswa Vereniging is tegen zo’n uitbreiding.

 

Volgens Hiswa Vereniging is een uitbreiding van de vaarbewijsplicht een onevenredige belasting van de pleziervaart waar nut en noodzaak niet voor zijn aangetoond. Uitbreiding levert een aanzienlijke kosten- en lastenverhoging op, die niet wordt gerechtvaardigd door de beschikbare cijfers. Bovendien ontbreekt elke garantie dat een uitbreiding de beoogde en gewenste effecten zal hebben. Hiermee worden eenzijdig maatregelen bij de recreatievaart gelegd, terwijl veilig vaargedrag een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle partijen. Hiswa Vereniging ziet meer in het voortzetten van het huidige stelsel van opleidingen en certificaten, aan te vullen met goede voorlichting en consequente handhaving.

Lees het gehele PDF-bestandPosition Paper
 

Windturbineparken op de Noordzee

De voorgenomen bouw van grote windturbineparken op de Noordzee levert ernstige veiligheidsrisico’s op voor de recreatievaart. De Nederlandse overheid houdt de windturbineparken gesloten waardoor de recreatievaart wordt gedwongen om in de nabijheid van de grote zeevaart te varen. HISWA Vereniging maakt zich zorgen en heeft samen het Watersportverbond, het Platform Waterrecreatie en BBZ, gesteund door Sportvisserij Nederland oplossingen aangedragen om de veiligheid te borgen.

 

HISWA Vereniging pleit voor aanpassing van de regelgeving zodat de windturbineparken doorvaarbaar worden. Hierbij kijkt de vereniging onder andere naar goede voorbeelden in het buitenland. Zo is op het Britse deel van de Noordzee doorvaart in het belang van de veilige vaart toegestaan voor vaartuigen tot 24 m. Ook in Denemarken en Duitsland is het toegestaan om tussen de windmolens te varen.

PDF-bestand

Lees het gehele Position Paper