Naar de inhoud

Best practices 2015


In 2015 vernieuwde HISWA Vereniging op allerlei fronten. In welke projecten, producten en diensten waren we vorig jaar succesvol? We lichten 10 best practices van 2015 uit.


Klik hieronder in het uitklapmenu voor de details.

Of PDF-bestanddownload hier het PDF-document met de Best Practices 2015.
1. Succesvolle eerste HISWA Nationale Zeildag

Ruim 500 bezoekers bij HISWA Zeilscholen


De eerste HISWA Nationale Zeildag vond begin mei 2015 plaats tijdens de Week van de Watersport. De open dag was een groot succes, ondanks het slecht weer. Verspreid door heel Nederland openden 24 HISWA Zeilscholen de deuren voor toekomstige watersporters.


Ruim 500 kinderen en volwassenen gingen het water op en maakten kennis met watersport. Op de zeilscholen konden de deelnemers laagdrempelig kennismaken door direct een proefles te volgen en de instructeurs en de locatie te leren kennen. De zeilscholen zijn zeer tevreden met het resultaat.
Resultaten


* Ruim 500 bezoekers bij 24 deelnemende HISWA Zeilscholen
* Veel media-aandacht

* Voortzetting in 2016: op zaterdag 30 april 2016


“We ontvingen ongeveer 100 belangstellenden op de zeilschool. Ondanks het weer kijken we terug op een geslaagde dag. Iedereen kon (mee)varen. De meesten maakten voor het eerst kennis met de watersport. Iedereen ging enthousiast naar huis. Wij hebben ons doel bereikt.”

Dirk Epke - Zeilschool Het Veerse Gat


Meer informatie

Wilt u meer weten over de HISWA Nationale Zeildag op zaterdag 30 april 2016? Neem contact op met Stijn Boode: s.boode@hiswa.nl, 020-7051415 of kijk op zeilschoolvaarschool.nl.

 

2. Aanpak veenslib in Loosdrechtse Plassen

Waterkwaliteit in Vechtplassen verbeterd


Een projectgroep in het Loosdrechts Plassengebied werkte afgelopen jaar hard aan de aanpak van de baggerproblematiek in de Vechtplassen. Het afvoeren van veenslib moet de waterkwaliteit verbeteren, zodat watersporters en recreanten meer kunnen genieten. In de projectgroep participeren HISWA Vereniging, zeven HISWA-bedrijven, RECRON en het Watersportverbond.


Het project is een resultaat van Gebiedsvisie voor Recreatie en Toerisme (onderdeel van het Masterplan Oostelijke Vechtplassen) waarin ondernemers kunnen aangeven wat zij willen bereiken in het gebied. Projectbureau Vrolijks en ZKA stelden de visie op en maakten daarvoor een uitgebreide analyse van de bedrijven, markten, beleid, mogelijkheden en kansen.

 

Resultaten
* Gebiedsvisie leidt tot daadwerkelijke uitvoering van project: aanpak van veenslib.
* Verbetering van de waterkwaliteit in de Vechtplassen
* Meer genot voor watersporters en recreanten.

 "Gezamenlijke inzet en samenwerking loont. Dankzij de inzet van de projectgroep wordt het projectvoorstel ‘quick-win veenslib’ uitgevoerd. Een eerste stap om de baggerproblematiek aan te pakken en de waterkwaliteit in de Vechtplassen te verbeteren!"

Jasper Blom - Jachthaven Het Anker (lid van de projectgroep)


Meer informatie
Gerdina Krijger: g.krijger@hiswa.nl, 06 51 15 69 31.


 

3. Checklist Tuigage in gebruik

Meer zekerheid en minder kans op schade

 

In 2015 ontwikkelde HISWA Vereniging een Checklist Tuigage die erkende HISWA-bedrijven kunnen gebruiken bij het controleren van masten, staand want en lopend want. Een dergelijke tijdige inspectie op gebied van stevigheid en slijtage geeft watersporters zekerheid en vermindert de kans op schade en ongelukken.


Tuigage krijgt over het algemeen te weinig aandacht. Vaak blijft de mast staan, ook in de winterperiode. Of de mast wordt ongezien opgeborgen en weer geplaatst. De gemiddelde leeftijd van de tuigages loopt echter op, terwijl de krachten op de tuigage onverminderd fors blijven. HISWA Vereniging wilde daar een einde aan maken en pleitte voor een gedegen inspectie aan de hand van een standaard lijst. In 2015 werd de Checklist Tuigage in gebruik genomen. Het bevat een duidelijk overzicht van onderdelen die geïnspecteerd en beoordeeld moeten worden en aan welke eisen die onderdelen moeten voldoen. Als de tuigage is goedgekeurd, kan de inspecteur de sticker 'Tuigage geïnspecteerd' aanbrengen, die is voorzien van een jaartal.


Alleen HISWA-bedrijven die een speciale training hebben gevolgd en een certificaat hebben behaald, mogen de lijst gebruiken.

 

 

Resultaat
* Ingebruikname van de 'Checklist Tuigage'.
* Uniformiteit in de beoordeling: elk erkend HISWA-bedrijf hanteert dezelfde richtlijnen bij het controleren van tuigage.

 

"Niets is voor een watersporter vervelender dan de schade die een ongeluk met tuigage kan veroorzaken. Het HISWA-bedrijf spoort met de Controlelijst Tuigage gebreken tijdig op en voorkomt gevaarlijke situaties."
Jan Willem Versluijs – Jachthaven Lockhorst

                                        

Meer informatie

Jeroen van den Heuvel: j.van.den.heuvel@hiswa.nl, 020 705 14 02.

 

 

 

4. Meer nieuwe modellen jachten door project ICT in de jachtbouw

Jachtbouwers die investeren in ICT scoren beter

 

Het project ICT in de jachtbouw dat HISWA Vereniging in 2014 startte, kwam in 2015 tot een succesvol einde. Aan het project - onderdeel modulaire en parametrische engineering -deden 20 jachtbouwers mee. Conclusie: investeren in ICT bleek bij uitstek het middel om versneld nieuwe modellen te ontwikkelen. Of om bestaande modellen beter te laten presteren door bijvoorbeeld een aerodynamischer romp. Het verkleinen of vergroten van modellen door parametrische design tools toe te passen staat nog in de kinderschoenen. Het wordt nog weinig in de jachtbouw toegepast hoewel architecten wel de beschikking hebben over dergelijke ontwerptechnieken. Het project heeft dat proces versneld.

 

Resultaten
* Kennisverrijking voor jachtbouwers op het gebied van modulaire en parametrische toepassingen.
* Door ICT toe te passen wordt de bouwtijd van een gemiddeld plezierjacht met bijna 50% teruggebracht.


"Atlantic Nieuwbouw houdt zich bezig met de fabricage van custom built aluminium zeiljachten. Wij hebben nagedacht over een nieuwe wijze van produceren, door gebruik te gaan maken van modulaire en parametrische toepassingen op onder andere het interieurgebied. Door mee te doen aan het project ICT in de jachtbouw kregen wij goed inzicht in modulaire toepassing in de engineering van een nieuw te ontwikkelen jacht. Door het toepassen van deze nieuw techniek in ons bedrijf, zijn wij in staat om efficiënter te kunnen produceren."


Fimme Baarda – Atlantic Nieuwbouw


Meer informatie
Michaël Steenhoff: m.steenhoff@hiswa.nl, 020 705 14 02. 

5. Snelvaargebied Nijkerkernauw blijft open

Watersporters kunnen blijven waterskiën

 

Rijkswaterstaat besloot in 2015 – onverwachts en vlak voor het vaarseizoen - de snelvaarzone in het Nijkerkernauw te sluiten. Werkzaamheden aan de dijk door het Waterschap Vallei en Veluwe en het niet kunnen garanderen van de vaarveiligheid lagen daar aan ten grondslag. Omliggende watersportbedrijven vreesden omzetverlies en teleurgestelde klanten.


HISWA Vereniging sprong in de bres en eiste een spoedoverleg met Rijkswaterstaat en het waterschap. Uiteindelijk werd besloten om het snelvaarvaargebied op het Nijkerkernauw met een aangepaste begrenzing open te stellen (zie de rode streep-stippellijn in de tekening). 

 

Resultaat
Het open houden van het snelvaargebied in het Nijkerknauw, zodat watersportbedrijven geen omzetverlies leiden.

    

"Gelukkig wilde Rijkswaterstaat met ons meedenken. Na het bespreken van verschillende alternatieven draaide Rijkswaterstaat het eerdere besluit terug. Voor ons bedrijf en andere omliggende watersportbedrijven was dit erg belangrijk omdat veel vakanties al waren geboekt en onze klanten dan wilden waterskiën. Met een kleine verschuiving van het snelvaargebied was dit mogelijk en bleef de vaarveiligheid gegarandeerd."

Willem Zijl - Marina De Eemhof


Meer informatie

Jan Ybema: j.ybema@hiswa.nl, 06 53 83 64 55.


 

 

6. Watersportsector in Maritieme Strategie Nota

Meer beleidsaandacht voor watersport


In 2015 werd voor het eerst in de geschiedenis een kabinetsbrede maritieme strategie vastgesteld. Een uniek document dat een integraal kader biedt voor het overheidsbeleid voor het maritieme cluster waar de watersportindustrie deel van uitmaakt. Het ministerie van I&M, de Stichting Nederland Maritiem Land en de daarbij aangesloten brancheorganisaties werkten samen aan deze Maritieme Strategie Nota 2015 – 2025.


De aanleiding was de toenemende samenhang tussen de diverse maritieme sectoren en de noodzaak beter aan te sluiten bij de trends in de maatschappij. In de nota staat de volgende ambitie centraal: het behouden van een internationale maritieme toppositie van Nederland door integrale samenwerking tussen Rijksoverheid en het maritieme cluster op basis van een gezamenlijke maritieme strategie. Thema’s zijn:


 * Human capital
 * Innovatie
 * Handel
 * Bereikbaarheid
 * Veiligheid en milieu
 * Veiligheidsdreigingen en stabiliteit


HISWA Vereniging droeg actief bij aan het opstellen van de nota.


Resultaat
Een definitieve plaats in het overheidsbeleid voor de watersportindustrie/jachtbouw, waardoor de sector de aandacht krijgt die ze verdient.


“De Maritieme Strategie Nota is een uniek document. Voor het eerst in de geschiedenis is onze ambitie voor een gezamenlijke toekomst van het maritieme cluster langjarig vastgelegd in het kabinetsbeleid. HISWA Vereniging stelde zich vanaf het begin uiterst actief op en gaf met name het superjachtbouwcluster een eigen plaats in het beleid. Nu nog samen inkoppen!"

Arjen Uytendaal - Nederland Maritiem Land


Meer informatie

André Vink: a.vink@hiswa.nl, 020 705 14 02.
 

7. Inspirerend Jachthavensymposium

Ondernemers leren wie toekomstige gasten zijn

 

Tijdens de vijfde editie van het Jachthavensymposium (tijdens METS) stond de toekomstige gast van de jachthaven centraal. Verder werd stil gestaan bij het aantrekken van nieuwe watersporters met de landelijke promotiecampagne Welkom op het Water.


Internationale inspiratie kregen de 100 aanwezigen van Thom Dammrich (NMMA) die een presentatie hield over de succesvolle campagne Discover Boating in de Verenigde Staten. Het CELTH presenteerde resultaten van het onderzoek onder Nederlanders met een kajuitboot en tweede woning. HISWA Vereniging werkte voor het symposium samen met METS. Het symposium maakte deel uit van het Marina & Yard Pavilion.
Resultaat
Een ultieme netwerkgelegenheid vol inspiratie en kennis voor ruim 100 watersportprofessionals.

"Ik heb met veel interesse geluisterd naar de marktontwikkelingen en de presentatie van Thom Dammrich. Het principe van scenarioplanning van CELTH is ook heel interessant en toepasbaar in alle organisaties. We gaan er mee aan de slag."

Romkje Groothedde - Boot Akkrum

Meer informatie
Stijn Boode: s.boode@hiswa.nl, 020 -705 14 15.

 

8. Internationale aandacht voor Nederlandse jachtbouw

Beursbezoekers krijgen droomjachttekening


Voor de eerste keer presenteerde HISWA Orange Yachting Group zich op het Cannes Yachting Festival in september 2015. Deze exportpromotiegroep voor jachtbouwers én toeleveranciers in het segment tot 24 meter bootlengte had een ruime stand.


Onder het motto ‘Sketch Your Dream’, werd bezoekers gevraagd naar hun droomjacht. Aanwezige jachtarchitecten schetsten op basis van hun wensen vervolgens met potlood of digitaal hun ideale jacht. Dat leverde verrassende ontwerpen op.


Centrale boodschap was dat Nederlandse jachtbouwers, jachtarchitecten en toeleveranciers uitstekend in staat zijn een jacht helemaal op wens van de eigenaar te ontwerpen en te bouwen. De Nederlandse jachtbouw staat bekend om zijn kwaliteit, vakmanschap en innovatie.

 
Resultaat

Veel internationale leads en persaandacht voor de Nederlandse jachtbouw <24 meter, door middel van een ludieke actie op een toonaangevende botenbeurs.

“De enige manier waarop wij kunnen concurreren met grote seriebouwers is door onze expertise in het bouwen van semi- of custom built jachten te benadrukken. Als Nederlandse jachtbouwers zijn we innovatief en leveren kwaliteit. Een actie zoals ‘Sketch Your Dream’ bevestigt dit beeld. We hopen dat mensen dat onthouden."
 
Auke van der Werff -  Sturiër Yachts

 

Meer informatie

Michaël Steenhoff: m.steenhoff@hiswa.nl, 020 705 14 02. 

 

9. Goed bezochte workshops

Kennis van watersportprofessionals bijgespijkerd

 

HISWA Vereniging verzorgde in 2015 maar liefst 20 workshops, exclusief voor HISWA-leden. De workshops hadden verschillende onderwerpen, zoals Gas aan boord voor pleziervaartuigen, Google en Wet Werk en Zekerheid. Met de workshops wordt op een intensieve en effectieve manier de kennis van zowel watersportondernemers als hun medewerkers bijgespijkerd.

 

Resultaat
In totaal volgden ongeveer 200 deelnemers de workshops.

 

"De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is van toepassing op alle ondernemers met personeel. De stof is best pittig. In de workshop werd stap-voor-stap uitgelegd wat er veranderd is en wat je beter wel of niet kunt doen. Ik ging naar huis met een concreet aantal handvatten."

Jeannette Spek - Ad Spek Jachtbouw

 

Meer informatie

Herbert van Oord: h.van.oord@hiswa.nl, 020 705 14 02. 

10. Storytelling effectief in campagne

HISWA Holland Yachting Group vertelt

 

In 2015 werd storytelling een belangrijk onderdeel in de campagne Think Yachts, Think Holland van HISWA Holland Yachting Group. Een proactieve en eigentijdse manier van benaderen. Aan de hand van prikkelende verhalen werden diverse internationale doelgroepen aangezet tot nadenken: start thinking. Tevens zijn deze twee woorden een verbinding naar Think Yachts, Think Holland.


Alle leden van HISWA Holland Yachting Group zijn fraai gefotografeerd en uitgebreid geïnterviewd. Ze vertelden een persoonlijk verhaal op basis van de collectieve kernwaarden: erfgoed, innovatie en creativiteit. Het ging daarbij echt om de man of vrouw achter het product. Vervolgens werd een nieuwe responsieve website ontwikkeld waarna de storytelling werd gelanceerd.

 

Resultaat
Een positieve waardering voor de campagne met daarin storytelling als centraal middel. De verhalen weten de juiste personen te bereiken, onder andere via social media.

"Vanuit diverse internationale kanalen merkte ik hoe groot ons bereik is op social media. Met al die persoonlijke verhalen biedt de Nederlandse superjachtbouw prachtige toegevoegde waarde.”

Ornella Pronk - De Keizer Marine Engineering"

 

 

Deel artikel

Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
Hyves