Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > juli 2017 > Ludieke actie voor structurele oplossing waterplantenprobleem

Ludieke actie voor structurele oplossing waterplantenprobleem

12-7-2017

De waterplantengroei is deze zomer groter dan ooit. Grote velden Fonteinkruiden bedekken de meren van het IJsselmeerbekken. De waterrecreatiesector ondervindt zeer grote hinder. Boten lopen vast, koelsystemen raken verstopt en zwemmers raken verstrikt in de planten. Bedrijven lijden schade doordat hun klanten uit het gebied vertrekken en elders gaan varen.


Oplossing

Tijdig en voldoende maaien is dé oplossing. Maar dat gebeurt slechts beperkt op de Randmeren en het IJmeer. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu is volgens de waterrecreatiesector verantwoordelijk. Maar die maait bij overlast alleen in de vaargeul. Daarbuiten moet de regio zelf het probleem oplossen, zo is het standpunt van het ministerie. Kamervragen naar aanleiding van een aantal incidenten hebben het persisteren van de minister in haar opvatting dat zij buiten de vaargeul niet hoeft in te grijpen, bevestigd. Een unaniem door de Tweede Kamer aangenomen motie (eind 2016) heeft uiteindelijk geleid tot een opdracht aan de minister om de problematiek in beeld te brengen en met het maatschappelijk veld in gesprek te gaan. Deze gesprekken vinden plaats direct na het zomerreces van 2017.

Aandacht

Om extra aandacht te vragen voor de ernst en grootte van de problematiek én om mee te denken in een structurele oplossing van het waterplantenprobleem, heeft de watersportsector (HISWA, Watersportverbond, Sportvisserij Nederland en Platform voor Waterrecreatie) onder leiding van HISWA een ludieke actie opgezet. Op 11 juli werden bij Marina Muiderzand in Almere tien Brasems in het IJmeer losgelaten. In aanwezigheid van veel pers leidde gastvrouw en directeur Nanke den Daas ‘de çeremonie’, daarbij gesteund door de vele aanwezigen waaronder haar huurders-bedrijven en ligplaatshouders. Geert Dijks, directeur van HISWA Vereniging, bracht de problematiek met de waterplanten onder de aandacht. Daarbij stond centraal dat de overheid haar verantwoordelijkheid dient te nemen en tijdig en voldoende buiten de vaargeul dient te maaien, maar ook dat zij naar andere alternatieven dient te kijken. Het overbevissen van de meren is er daar een van. Door het wegvissen van de Brasem is een natuurlijke bodem-omwoeler verdwenen. Juist deze vis gaat de overmatige groei van waterplanten tegen. Ecoloog Marco Kraal van Sportvisserij Nederland bevestigde dat en wees ook op de rol van Rijkswaterstaat die jarenlang deze overbevissing bevorderde, teneinde de waterplantengroei te bevorderen. Naast het herstellen van de visstand, kwam aan de orde dat een zonering van waterplantengroei onderdeel kan zijn van een structurele oplossing.

Media

De actie heeft tot veel aandacht geleid in de regionale en landelijke media. Er is ook een film gemaakt, die na de actie gebruikt worden om blijvend de aandacht te vestigen op de problematiek. 
HISWA Vereniging zal deze zomer onder de bij haar aangesloten bedrijven een inventarisatie doen van de schade die door de waterplantenoverlast wordt geleden.