Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > februari 2017 > HISWA kritisch op plan Natura2000 IJsselmeergebied

HISWA kritisch op plan Natura2000 IJsselmeergebied

8-2-2017

HISWA Vereniging diende onlangs haar zienswijze op het conceprt beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied in. HISWA was meer dan 10 jaar betrokken bij het opstellen van het beheerplan, een lange periode waarin er in de watersport ook veel veranderingen hebben plaats gevonden. Deze veranderingen lijken niet meegenomen te zijn in het beheerplan en zij vormen ‘de ruggegraat’ van de door HISWA opgestelde reactie.


Daar waar Rijkswaterstaat in het plan uitgaat van autonome groei in het IJsselmeergebied - zoals een toename van het aantal ligplaatsen met 8.000 stuks (gebaseerd op oude cijfers) en andere autonome ontwikkelingen zoals veranderend vaargedrag (verschuivend richting de winter) vanwege technische innovaties - blijkt de praktijk juist een tegenovergesteld beeld te geven. De bezetting in de jachthavens neemt af en het aantal vaarbewegingen neemt af. HISWA verzoekt Rijkswaterstaat de gebruikte onderzoeksgegevens te actualiseren en aan te geven of er door deze afnames sprake is van een vermindering van (vermeende) verstoring van vogels én er daardoor wellicht meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen bij bedrijven is ontstaan. Daarbij is ook van belang dat in geval van een uitbreiding of verandering van de inrichting van een jachthaven, de initiatiefnemer niet voor torenhoge kosten voor benodigde onderzoek opdraait.


Recreatieladder

Hoewel er slechts beperkt preventief wordt gezoneerd in het concept beheerplan, is HISWA tegen deze vorm van zonering. Er is immers nooit op wetenschappelijke wijze een (negatieve) relatie tussen de omvang van de populatie vogels en het varen met boten aangetoond.

Aanvankelijk wilde Rijkswaterstaat door middel van een kaderstellende aanpak bijna alle randen van het IJsselmeergebied preventief maatregelen gaan nemen. Door groot protest van de waterrecreatiesector is dit voorkomen. Mede ook doordat de recreatiesector in reactie op deze zonering via een landelijk samenwerkingsverband (de Regiegroep Recreatie & Natuur: HISWA Vereniging, RECRON, Koninklijk Horeca Nederland, Sportvisserij Nederland, ANWB en Nederlands Platform voor Waterrecreatie) een alternatief heeft opgesteld: de recreatieladder. Monitoren is daarin het centrale begrip.


Pas als er sprake is van geconstateerde groei en daarbij behorende significante effecten aantoonbaar in relatie tot de recreatiesector staan, kunnen er mitigerende maatregelen getroffen worden, variërend van zeer licht (voorlichting, gedragscodes) tot zwaar (tijdelijke afsluiting in relatie naar plaats, tijd en soort). De werkwijze met de recreatieladder is overgenomen en wordt toegepast bij drie kwetsbare gebieden in het Markermeer-IJmeer. Hier geldt ook de gedragscode IJsselmeergebied. Bij de Kreupel lijkt sprake te zijn van een ongewenste mitigerende maatregel (uitbreiding gesloten zone van 150 meter naar 300 meter). HISWA uit in haar rectie de vrees dat vaarareaal aan het gebied wordt onttrokken, terwijl er ook discussie lijkt te zijn over het toekomstig gebruik van de aanlegplaatsen.


Waterplanten

Het maaien van waterplanten is voor de waterrecreatiesector noodzaak, maar zou negatieve effecten kunnen hebben op de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. Om negatieve effecten door onkundig maaibeheer te voorkomen zijn er maairegels in de Handreiking Waterplanten Maaibeheer. Met de name de beperkende maatregel om niet meer dan 10% maatregel te mogen maaien, beperkt enorm. In haar zienswijze pleit HISWA voor verruiming van de maatregel om zodoende voldoende vaarareaal te behouden. Daarbij meldt zij ook dat slechts éenmaal mogen maaien (in de maand juli) in veel gevallen niet afdoende is.